Gieo hành động gặt thói quen …gieo thói quen gặt tính cách

…gieo tính cách, gặt số phận