Hãy làm tròn mỗi công việc như thể đó là công việc cuối cùng của đời mình…