Tất cả chúng ta chỉ thấy được bản thân mình trong những xung đột, mâu thuẫn mà thôi