Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng,
…và cũng đừng kiêu căng với người khiêm tốn.