Dòng sông chẳng bao giờ gặp biển, nếu không có bờ cưỡng buộc…